YENİKÖY KEMERKÖY Yerli Kaynak Güçlü Enerji
tr

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Termik santrallerimizde elektrik üretimi yapan bir kuruluş olarak; sürdürülebilir başarının Entegre Yönetim Sistemlerinin uygulanmasından, sürdürülmesinden ve sürekli iyileştirilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle, biz YENİKÖY KEMERKÖY Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. olarak;

 • Paydaşlarımızla güvene dayalı ilişkiler kurarak, geri bildirimlerine odaklanmayı, her türlü müşteri talep ve şikâyetlerine hızlı, etkin, şeffaf ve etik çözümler üretmeyi, paydaşlarımıza değer katacak yenilikleri, teknolojiyi hayata geçirmeyi ve paydaşlarımızın çevre bilincini geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizi; başta yasal şartlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası tüm uygunluk yükümlülüklerine ve yalın düşünceye uygun şekilde yürütmeyi,
 • Eğitim faaliyetlerini sürekli kılarak; öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon olmayı, çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi, performansını sürekli iyileştirmeyi ve en etkili şekilde sürdürmeyi,
 • Risk temelli düşünce ile süreçlerimizi yönetmeyi, Entegre Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerini belirlemeyi,
 • Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlayarak ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamayı,
 • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, çalışanların fikirlerini almayı ve katılımını sağlamayı,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanmayı, iklim değişikliğini azaltmayı ve değişikliğe uyum sağlamayı, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını gözetmeyi,
 • Tasarım aşamasından başlayarak, çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetleri tercih etmeyi,
 • Enerji, doğal ve yerli kaynakları verimli kullanmayı,
 • Çevre boyut ve etkilerini analiz ederek en iyi uygulamaları ve teknolojileri kullanarak kirliliği önlemeyi, atıklarımızı azaltmayı, geri kazanımı sağlamayı ve çevreyi korumayı,
 • Üretim hacmimizi düşürmeden enerji tüketimimizi sürekli azaltarak enerji verimliliği sağlamayı, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışma alanlarımız içerisinde; çalışanlarımızın, yüklenici, tedarikçi, stajyerler ve misafirlerimizin sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini önlemeyi, riskleri azaltarak güvenli ve sağlıklı çalışma alanları sunmayı, çevreye duyarlı olmayı ve olumsuz çevresel etkileri azaltmayı mümkünse ortadan kaldırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda çalışanlarımıza da danışmayı ve karar süreçlerine çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumların olası zararlı sonuçlarını minimum düzeye indirecek, sağlığın bozulmasını önleyecek tedbirler almayı,
 • Paydaşlarımıza ait bilgileri korumayı ve paydaşımızın isteği doğrultusunda gizli tutmayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılamayı,

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız olarak benimsediğimizi paydaşlarımıza duyuruyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.