YENİKÖY KEMERKÖY Yerli Kaynak Güçlü Enerji
tr

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKASI

YK Enerji, Türkiye enerji sektörünün lider şirketlerinden biri olarak, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir.

Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır. 

  • Planlama aşamasında veya işletme aşamasında olan projelere ilişkin inşaat, işletme ve kapatma dönemlerinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmek,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilirlik politikalarını ön plana çıkar ve çevreci üretim teknolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
  • Kirliliğin önlenmesini sağlamak; kirliliği kaynakta azaltarak sürdürülebilir atık yönetimi ile atık oluşumunun en aza indirilmesini, atıkların tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
  • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması yönünde çalışmalar yapmak, bütçelenen plan dahilinde yıllık ağaçlandırma planları yapmak ve gerekli aksiyonları yapmak,
  • Üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO emisyonlarını azaltmak,
  • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında bozulan arazinin doğaya yeniden kazandırılmasını sağlamak, 
  • Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamda çevresel analizleri sistematik olarak yapmak,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.
  • Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşmak.